FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

०२.२२ आ.व. २०८०.०८१ को सत्रौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ।

२०८०।०८१ 06/12/2024 - 13:06 PDF icon ०२.२२ आ.व. २०८०.०८१ को सत्रौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०२.१८आ.व. २०८०.०८१ को सोह्रौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ।

२०८०।०८१ 06/12/2024 - 13:06 PDF icon ०२.१८आ.व. २०८०.०८१ को सोह्रौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०२.१४ आ.व. २०८०.०८१ को पन्ध्रौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ।

२०८०।०८१ 06/12/2024 - 13:05 PDF icon ०२.१४ आ.व. २०८०.०८१ को पन्ध्रौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०१.२८ आ.व. २०८०.०८१ को चौधौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ।

२०८०।०८१ 05/12/2024 - 11:08 PDF icon ०१.२८ आ.व. २०८०.०८१ को चौधौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

१२.२९ आ.व. २०८०.०८१ को तेह्रौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ।

२०८०।०८१ 04/25/2024 - 14:45 PDF icon १२.२९ आ.व. २०८०.०८१ को तेह्रौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ।.pdf

१२.१६ आ.व. २०८०.०८१ को बाहौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ।

२०८०।०८१ 04/08/2024 - 09:13 PDF icon १२.१६ आ.व. २०८०.०८१ को बाहौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

११.१४ आ.व. २०८०.०८१ को एघारौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ।

२०८०।०८१ 02/27/2024 - 12:52 PDF icon ११.१४ आ.व. २०८०.०८१ को एघारौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

१०.२३ आ.व. २०८०.०८१ को दशौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु

२०८०।०८१ 02/14/2024 - 12:47 PDF icon १०.२३ आ.व. २०८०.०८१ को दशौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु.pdf

०९.२९ आ.व. २०८०.०८१ को नवौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ।

२०८०।०८१ 01/21/2024 - 11:00 PDF icon ०९.२९ आ.व. २०८०.०८१ को नवौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु..pdf

०९.२२ आ.व. २०८०.०८१ को आठौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु ।

२०८०।०८१ 01/17/2024 - 12:46 PDF icon ०९.२२ आ.व. २०८०.०८१ को आठौँ कार्यपालिका वैठकको निर्णयहरु..pdf

Pages