FAQs Complain Problems

सुनिलस्मृति गाउँपालिका, सुलिचौर

Read More

अरेश बस्ती सहितको लिस्ने लेक

Read More

घायथान, मिझिङ

Read More

मल्लारानी शान्ति बाटिका, तेवाङ

Read More

त्रिपुरेश्वरी मन्दिर, खुंग्री

Read More

सुनिलस्मृति पार्क, गजुल

Read More

गजुलकोट दरबार, गजुल

Read More

तेवाङवस्ति, तेवाङ

Read More

रातामाटा, घोडागाउँ

Read More

सुनिलस्मृति गाउँपालिका प्रवेशद्वार सहित शिवालय मन्दिर, खुंग्री

Read More

गाउँपालिका वृत्तचित्र

गाउँपालिका परिचय

संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य नेपालको ७ वटा प्रदेश मध्ये भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतीक विविधतायुक्त लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने रोल्पा जिल्लाको १० वटा स्थानिय तह (१ नगरपालिका, ९ गाउँपालिका) मध्ये पुर्बी रोल्पाको ब्यापारिक नाका समेत रहेको छ यस सुनिल स्मृति गाउँपालिका । यस गाउँपालिकाको पुर्वमा लुङ्री गाउँपालिका र प्युठान जिल्लाको प्युठान नगरपालिका, पश्चिममा रोल्पा नगरपालिका र रुन्टिगढी गाउँपालिका, उत्तरमा सुनछहरी र रोल्पा नगरपालिका र दक्षिणमा प्युठान जिल्ला रहेको छ । साविकका ६ वटा गा वि स समेटी ८ वटा वडामा विभक्त यस गाउँपालिकामा कृषि, पशुपालन, जलविधुत, औधोगिक विकास साथै रय

जन प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857824775

प्रवक्ता

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत विवरण सिफारिस तथा प्रमाणिकरण
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- पक्कि बाटोले छोएको रु. २५०/- कच्ची बाटोले छोएको रु. १५०/- सडकले नछोएको रु. १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
कार्यालयले उपलब्ध गराएको निवेदन फाराम ।
निवेदकको ना.प्र. पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि ।
जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि ।
सम्बन्धित जग्गाको स्पस्ट नापी नक्सा/ट्रेस ।
चालु आ.ब. को मालपोत तिरेको रसिदको प्रतिलिपि ।

आवश्यक परेमा सर्जमिन मुचुल्का ।

नोट: सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने ।

सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत विवरण सिफारिस तथा प्रमाणिकरण
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- अध्यक्ष/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- साल, सिसौ, खयरको लागि रु.३००/- अन्य काठको लागि रु. २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
प्रस्ट व्योहोरा खुलेको रितपूर्वको निवेदन ।
रुख कटान हने स्थानको जग्गाधनीको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
तिरो तिरेको रसिद, सम्बन्धित व्यक्तिको ना.प्र.प. को प्रतिलिपि ।
सर्जमिन मुचुल्का ।
जिल्ला वन कार्यालयको सिफारिस ।
सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत विवरण सिफारिस तथा प्रमाणिकरण
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- स्वदेश रु. ४००/- विदेश रु. ८००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन ।
मृतक पेन्सनर र सम्बन्धित हकवालाको ना.प्र.को प्रतिलिपि ।
मृतकको मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, पेन्सन सर्टिफिकेटको प्रतिलिपि ।
सर्जमिन मुचुल्का ।
सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत विवरण सिफारिस तथा प्रमाणिकरण
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- शहरीक्षेत्र रु. ८००/- शहरउन्मुख क्षेत्र रु. ५००/- ग्रामिण क्षेत्र रु. ३००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन ।
मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
मृतकसँगको नाता प्रमाणित पत्रको प्रतिलिपि ।
सम्बन्धित हकदारहरुको ना.प्र.को प्रतिलिपि ।
नावालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
मृतकका नामको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि ।
निवेदकको नागरिकता अन्यन्त्रको भएमा सम्बन्धित गा.पा. बाट हालसालै हकदार प्रमाणित गरिएको पत्र ।
हकदारहरुको पासपोर्ट साइजको फोटो २/२ प्रति ।
चालु आ.व.को घरजग्गा कर तिरेको चुक्ता पत्र र मालपोत तिरेको रसिदको प्रति ।
सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत विवरण सिफारिस तथा प्रमाणिकरण
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- स्थाई बसोबास रु. ५००/-अस्थाई बसोबस रु. २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
बसाईसराई दर्ताको प्रतिलिपि ।
अन्य आवश्यकता अनुसारका कागजात संलग्न राखी निवेदकको निवेदन ।
आवश्यता अनुसार सर्जमिन गर्न सक्ने ।
सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत विवरण सिफारिस तथा प्रमाणिकरण
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नेपालीमा रु. १५०/- अंग्रेजीमा रु. ४००/-
आवश्यक कागजातहरुः-
अनुसूची अनुसारको निवेदन फाराम ।
मृतकका नातेदारहरु (हकदारहरु) को ना.प्र.प.को प्रतिलिपि ।
मृतकको मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि, नावालकको हकमा जन्म दर्ता पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि ।
वडाको किटानी सर्जमिन मुचुल्का ।
मृतकका नातेदारहरु(हकदारहरु)को फोटो २/२ प्रति ।
मृतक तथा निवेदकहरुको नागरिकता अन्यत्रको भएमा बसाईसराई दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि ।
मृतकको नातेदारहरु (हकदारहरु) सबै उपस्थित हुनुपर्ने ।

Pages

जानकारी